Buy 1st Biorhythm 5.0.0 full version
$ 19.99

Easy to use biorhythm plotting software.